Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   10/12/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   28
Trung bình   10 bài/tuần
Số Từ đã viết   25718
Điểm blog   35
Số bình chọn blog   6
Đã được xem   89

Liên lạc
Bạn bè Có 3 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/chauchuoi10 NHẬT KÝ CHAUCHUOI10 ( 28 )