Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   24/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   39
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   48168
Điểm blog   965
Số bình chọn blog   164
Đã được xem   973

Liên lạc
Bạn bè Có 62 bạn
IM   [email]
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nhaca Nhã Ca ( 39 )