Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
destinyugly
Thông tin
Ngày đăng ký   26/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   59
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   52072
Điểm blog   2265
Số bình chọn blog   396
Đã được xem   1238

Liên lạc
Bạn bè Có 36 bạn
IM   choi_ka_ku
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/destinyugly ... If you wanna cry, ... ( 59 )