Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
simplesoul
Thông tin
Ngày đăng ký   25/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   76
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   63974
Điểm blog   1425
Số bình chọn blog   274
Đã được xem   5457

Liên lạc
Bạn bè Có 311 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/simplesoul Cửa sổ tâm hồn ( 79 )