Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
briannguyen1982
Thông tin
Ngày đăng ký   14/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   69
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   96934
Điểm blog   11
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   21

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/briannguyen1982 Nhật Ký Tình Yêu ( 69 )