hungarmy
Thứ Ba, ngày 02 tháng 10, 2007

Buon qua
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
D¹o nµy buån qu¸ c«ng viÖc ë c¬ quan th× kh«ng ®ñ lµm, suèt ngµy cafe víi b¹n bÌ mµ nhiÒu h«m cßn kh«ng cã ai ®i uèng cïng míi tÖ chø, muèn lµm thªm viÖc kh¸c nh­ng l¹i kh«ng thÓ v× c¬ quan cã thÓ gäi vÒ bÊt cø lóc nµo. Ch¸n qu¸ kh«ng biÕt ph¶i lµm sao, th«i ®µnh ®¸nh du kÝch råi chiÒu vÒ ch¬i cÇu l«ng vËy. L¹ thËt viÖc g× m×nh còng lµm ®­îc vËy mµ l¹i ph¶i ch¬i thÕ nµy, tuy nã kh«ng diÔn ra th­êng xuyªn nh­ng cã lÏ v× m×nh lµ ng­êi yªu c«ng viÖc nªn míi c¶m thÊy thÕ. Kh«ng biÕt cã ai gióp ®­îc m×nh kh«ng nhØ, hy väng tuÇn sau minh sÏ ®­îc to¹i nguyÖn
army >> 10:27 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog dovanhung
dovanhung Tên:
army
Nơi cư ngụ:
Hà Nội, Vietnam
Số điểm của Blog này là 30 (số lần vote: 6)


Trang web của tôi

    Đường dẫn yêu thích      Powered by Ngoisaoblog.com

        » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình