» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
kỷ niệm
good

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 02, 2007
my love
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

DANH NGOÂN TÌNH YEÂU ·        Tình yeâu töïa nhö chieán tranh : Deã baét ñaàu nhöng khoù chaám döùt·        Ñaøn oâng chöa theå ñöôïc coi laø nhöõng oâng choàng ñích thöïc, chöøng naøo hoï chöa hieåu nhöõng ñieàu vôï chöa noùi ra·        Ñeå yeâu moät ngöôøi, baïn haõy hoïc laáy baøi ca trong tim ngöôøi aáy vaø phaûi bieát caát tieáng haùt ñuùng luùc ngöôøi ñoù laõng queân baøi haùt trong tim mình.·        Tình yeâu gioáng nhö khi baïn nuoát nguïm soâ-coâ-la noùng. Ban ñaàu noù khieán baïn ngaïc nhieân, söõng sôø nhöng sau ñoù söôûi aám loøng baïn thaät laâu.·        Tình yeâu ñích thöïc khoâng coù keát cuïc haïnh phuùc hay ñau khoå, bôûi tình yeâu ñích thöïc khoâng bao giôø chaám döùt.·        Baïn yeâu moät ngöôøi phuï nöõ khoâng phaûi vì naøng ñeïp. Ngöôïc laïi naøng ñeïp chính vì baïn ñang yeâu naøng.·        Tuoåi taùc khoâng theå che chaén baïn khoûi tình yeâu, nhöng tình yeâu coù theå baûo veä baïn khoûi söï giaø nua ñang keùo tôùi.·        Coù moät töø giaûi thoùat chuùng ta khoûi moïi gaùnh naëng vaø ñau ñôùn trong cuoäc soáng. Ñoù laø Tình yeâu.·        Baïn coù theå cho maø khoâng yeâu, nhöng baïn khoâng theå yeâu maø khoâng daâng hieán.·        Thieân ñöôøng coù maët ôû nhöõng nôi Tình yeâu truù nguï·        Bi kòch lôùn nhaát cuûa cuoäc ñôøi khoâng phaûi vì ngöôøi ta ngheøo khoù, maø bôûi hoï khoâng coøn bieát yeâu nöõa.·        Chæ trong haøo quang cuûa tình yeâu ngöôøi ñaøn baø môùi boäc loä toøan boä baûn saéc tuyeät dieäu cuûa mình.·        Ngöôøi ta neám ñöôïc haïnh phuùc cuûa aùi tình trong nhöõng söï ñau khoå cuûa chính noù gaây neân hôn laø nhöõng sung söôùng do noù mang ñeán.·        Tình yeâu chaân chính bao giôø cuõng e leä, khoâng taùo tôïn, giaèng giaät maø ruït reø laáy leùn nhöõng ñaëc aân cuûa mình.·        Ngöôøi tình nhaùt khoâng bao giôø haïnh phuùc. Haïnh phuùc laø giaù trò cuûa can ñaûm.

kyniemtoivaban >> 10:48 AM 0 góp ý
0 Góp ý:
Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
Blog conghiendx

conghiendx
Tên : kyniemtoivaban
Nơi cư ngụ : HCM, Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 52 (số lần vote: 10)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (6 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
 
Trang web của tôi
Hãy khám phá hạnh phúc của cuộc sống ... !
Món quà tình yêu .... !
Đừng chờ nữa ... !
Có đôi khi trong cuốc đời ... !
bức thư tình thứ hai : tình yêu bắt đầu ... !
Máy khử mùi, diệt khuẩn,lọc không khí & nước ... dùng cho gia đình,nhà hàng,khách sạn...!Rất tiện lợi để bảo vệ sức khoẻ .
đọc xong... cấm cười nha .... !
nhớ em nhiều ...!
anh nhớ em ... !
my love

 
Đường dẫn yêu thích
Hãy khám phá hạnh phúc của cuộc sống ... !
Món quà tình yêu .... !
Đừng chờ nữa ... !
Có đôi khi trong cuốc đời ... !
bức thư tình thứ hai : tình yêu bắt đầu ... !
Máy khử mùi, diệt khuẩn,lọc không khí & nước ... dùng cho gia đình,nhà hàng,khách sạn...!Rất tiện lợi để bảo vệ sức khoẻ .
đọc xong... cấm cười nha .... !
nhớ em nhiều ...!
anh nhớ em ... !
my love

 
Các bài mới cập nhật
Đừng bao giờ ... !
Hãy khám phá hạnh phúc của cuộc sống ... !
Món quà tình yêu .... !
Đừng chờ nữa ... !
Có đôi khi trong cuốc đời ... !
bức thư tình thứ hai : tình yêu bắt đầu ... !
Máy khử mùi, diệt khuẩn,lọc không khí & nước ... dùng cho gia đình,nhà hàng,khách sạn...!Rất tiện lợi để bảo vệ sức khoẻ .

 
Lưu trữ
01/02/2007 - 28/02/2007
01/03/2007 - 31/03/2007
01/05/2007 - 31/05/2007