» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Sáu, ngày 08 tháng 06, 2007

(~^^~)uiui_thơ chế lụm lặt đây nè(>O
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

 Baì thơ này của một người bạn gửi tui nè, nghe cũng "méc cừ" ha(kakakak)

Baéc thang leân hoûi oâng trôøi.
’Chöøng naøo con gaùi môû lôøi kua tui?’.
Oâng trôøi lieàn môû mieäng cöôøi.
’Ta ñaây ñeïp dzaäy chöa ngöôøi naøo kua'.
Baéc thang leân hoûi oâng trôøi.
’Con theøm thòt choù aên roài thì sao?’.
Oâng trôøi hai maù ñoû hoàng.
’Nhaäu maø ko ruû toäi choàng gaáp 3’.
Baéc thang leân hoûi oâng trôøi.
’Ñi chôi vôùi gheä coù caàn moâ-bai?’.
Oâng trôøi böùt toùc gaõi tai.
’Maøy maø ko coù noù bye maøy lieàn’.
Baéc thang leân hoûi oâng trôøi.
’Con muoán kua gaùi, oâng trôøi chæ cho!’.
Oâng lieàn way maët laïi gaøo.
’Tao coøn ñang hoïc laøm sao chæ maøy!!!’(Aëc…aëc >0<)
  

hjhijhehehixhix

chuoi >> 04:57 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về