sắp 20/10 rồi. Định ra mạng nhắn tin cho mọi người một chút và thực ra cũng để xem có ai chúc mừng không! hi!!!!!!