Möa cöù theá maø rôi , ñoái vôùi toâi,ñöôïc nhìn thaáy möa laø raát haïnh phuùc………

13….Caùi tuoåi maø ñöôïc meï noù goïi laø coøn “ treû con “ laém , nhöng noù vaãn khoâng chòu goïi mình laø treû con nöõa ,maø bôûi vì ….noù thaáy noù caûm nhaän ñöôïc nhöõng tieáng möa.Möa ñaõ thoåi vaøo hoàn noù moät caûm nhaän raát saâu

saéc.Ñeå roài noù thích möa……..

  Ngaøy thaùng qua ñi ….daãu coù nhieàu maát maùt trong hoïc taäp vì thua baïn beø hay vì nhöõng phuùt hôøn doãi meï ….thì noù laïi ra nghaém möa ,vì möa coù theå cho noù nhöõng phuùt yeân tónh ..vaø suy nghó veà nhöng vieäc maø noù ñaõ laøm .

      Möa cöù theá maø rôi ….rôi maõi .Coù khi laøm cho ngöôøi ta vôõ oaø leân nieàm haïnh phuùt hoaëc cuõng coù khi laøm cho ngöôøi ta buoàn baõ,hoái haän vì nhöõng vieäc maø mình ñaõ laøm .

Ngoaøi phoá ,khi trôøi naéng leân thì moïi ngöôøi coá gaéng taát baät laøm vieäc ,ñeå ñeå daønh tieàn buø cho nhöõng ngaøy möa raàm raõ ,ñeå cho khoâng coù ngöôøi ñeán mua haøng cuûa hoï.Hoï cöù traùch möa laø laøm maát mieáng côm manh aùo cuûa hoï……

     Muøa haï cuõng saép ñeán roài ,thaûo naøo möa laïi nhieàu ñeán theá ! möa laøm xua ñi caùi naéng choùi chang cuûa thaùng tö.Ñeå roài laøm cho ngöôøi ta man maùc buoàn nhôù laïi nhöõng luùc ñi hoïc bò maéc möa hoaëc cuøng nhau cuøng che moät caây duø .Laøm cho ngöôøi ta nhôù maõi…….

     Cuoäc soáng nhoän nhòp haún leân khi möa xuoáng.Töøng doøng ngöôøi,xe coä boång lao qua vun vuùt ,coù khi lai coù vaøi ngöôøi laáy tay che maët ñeå traùnh cho nhöõng haït möa laïnh buoát chaïm vaøo …….

       Ta cöù nghó…Taïi sao moïi ngöôøi laïi troán traùnh vaø gheùt möa? Möa chæ muoán laøm baïn vôùi chuùng ta thoâi maø ! Möa rôi xuoáng , voâ tình rôi phaûi vaøo vai ta,laøm laïnh buoát caû vai ,nhöng trong loøng aám haúng leân ! Möa rôi xuoáng laøm tan heát bao öu phieàn trong ta ……..Ta yeâu möa laém…..

  Möa khoâng chæ laøm cho ta coù caûm giaùc man maùc buoàn ,haïnh phuùc maø möa coøn goùp phaàn giuùp cho ta caûm nhaän ñöôïc nhieàu hôn trong söï saùng taùc cuûa nhieàu nhaïc só taøi ba.

         “Möa roài möa ,möa haùt ru ñeâm buoàn ,con phoá vaéng tanh ,ngaém ai veà trong möa ,ñeøn khuya ñieàu hiu ,lay laét soi beân heø ,nhoeø maét ai bao doøng leä cay ñaéng”……..

           Nhöõng ñoaïn treân laø ñoaïn trích cuûa baøi “Anh Chæ Bieát Caâm Nín Nghe Tieáng Em Khoùc”,raát hay vaø cuõng laø moät baøi maø toâi raát thích.ÔÛ ñaây taùc giaû duøng hình aûnh möa ñeå laøm ñaäm neùt noãi coâ ñôn , hiu quaïnh chuûa moät chaøng trai ,khi coâ gaùi khoâng coøn beân caïnh nöõa.

          

  Quaû thaät, ñoái vôùi tình yeâu thì hình aûnh möa laø laõng maïng nhaát …….

    

  Ñoái vôùi toâi ,möa tuy buoàn …… nhöng haïnh phuùc…….Chân trong miệng

02:20 PM

1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 03:07 PM | Thứ Ba, ngày 27 tháng 05, 2008, Huongmuathu

mecuatoimột cảm nhận rất tuyệt về mưa ,cảm ơn bạn

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về