» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 11, 2007

nhật kí công chúa
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:
T khi mua cun nht kí coâng chuùa ñeán giôø ñaõ ñöôïc 1 tuaàn roài vaø mình cuõng ñaõ ñoïc xong caû quyeån roài ,phaûi noùi laø raát raát hay,lôøi vaên raát töï nhieân nhöng môùi chæ coù taäp 1 thoâi ,khoâng bieát bao giôø môùi ra taäp 2 nhæ,gioáng nhö heroin vaäy mình thaät söï bò rieàng ñoïc nhaät kí coâng chuùa ñeán noãi chæ môùi 4h30 saùng maø mình ñaõ laáy ra ñoïc roài,caùc baïn haõy ñoïc ñi nheù .☺☻
ken >> 09:08 AM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog boy16handsomeKen_A4_04
boy16handsome Tên:
ken
Nơi cư ngụ:
cần thơ, Vietnam
Số điểm của Blog này là 277 (số lần vote: 47)


Sổ lưu bút
nguyenbaoan kho thể coi được
  gởi lúc 15:58 16/11/2007
boy16handsome me ma` biet minh hoc luc yeu chac bi cao dau chit woa ,khong co toc chac ghe lam nhi
  gởi lúc 09:25 15/11/2007
boy16handsome mot ngay chang co gi` la` vui ve doi voi minh ca cung~ dung thoi co ai co the vui noi khi bi hoc luc yeu khong T-T chac treo co tu tu woa >_<
  gởi lúc 09:24 15/11/2007
hamy77 Ôi, mình bị cận mà, không thể đọc được blog của bạn vì khó nhìn quá đi, hu hu.... hix hix...
  gởi lúc 13:38 12/11/2007
truongclub Hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân Ken nhé !!!!!!!!!
o0-My friend Forever-0o
  gởi lúc 18:49 11/11/2007
Xem tất cả
Bạn bè
hamy77
xuongthuytinh
truongclub
kemnhoanh
thanhhoajohann


Đường dẫn yêu thích    Powered by Ngoisaoblog.com