Thứ Sáu, ngày 18 tháng 04, 2008

NỮ CÔNG NHÂN THỜI BÃO GIÁ: BỎ VIỆC VỀ QUÊ HAY TRỤ LẠI?
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:
Nữ công nhân thời “bão giá”: bỏ việc về quê hay trụ lại?
Hiện nay, tại các KCN, KCX của các tỉnh phía Nam tập trung hàng trăm ngàn công nhân, đa phần là nữ. Lương thấp, trăm thứ giá đều tăng theo kiểu “chó đú, mèo đú, chuột chù nhảy cẫng”, khiến hàng trăm ngàn nữ công nhân đứng giữa “ngã ba đường”: bỏ việc về quê hay trụ lại chống chọi với “con giá”.
 §iÖp khóc “t¨ng ca vµ t¨ng ca”
Theo lÖ th­êng, Chñ nhËt lµ ngµy ®«ng vui, nhén nhÞp nhÊt ë khu nhµ trä Vò Khóc- KCN Sãng ThÇn 2, B×nh D­¬ng. ThÕ nh­ng, 9h s¸ng, khi chóng t«i cã mÆt ë ®©y, hÇu nh­ d·y nµo còng khãa cöa im Øm. ChØ cã mét vµi phßng cã ng­êi. Phßng cña TrÇn ThÞ Mai, mét c«ng nh©n quª Th¸i B×nh n»m cuèi cïng cña d·y. Mét c¨n phßng réng chõng 15m, cã g¸c xÐp lµ chèn ngñ cña 5 ng­êi. MÆc dï ®· s¾p xÕp kh¸ ng¨n n¾p nh­ng 15m vÉn kh«ng ®ñ søc chøa ®å dïng sinh ho¹t cho 5 ng­êi mét c¸ch gän gÏ.
5 ng­êi nh­ng chØ cã Mai vµ Xu©n ë nhµ. Cø ngì nh÷ng ng­êi cïng phßng cña Mai vµ Xu©n ®· ®i ch¬i, nh­ng thùc ra hä ®Òu ®i t¨ng ca c¶ ngµy Chñ nhËt. “C¸c chÞ ®i tõ ngoµi vµo ®· thÊy ®Êy, phßng nµo còng khãa cöa. Hä ®i t¨ng ca. H«m nay bän em nghØ v× chÞ ®· gäi ®iÖn b¸o tr­íc, chø kh«ng th×” Mai gi¶i thÝch vÒ sù v¾ng vÎ ®­îc xem lµ kh«ng cã g× “bÊt th­êng” cña khu nhµ trä Vò Khóc. Tõ sau tÕt, gi¸ c¶ t¨ng chãng mÆt, dï l­¬ng t¨ng nh­ng tÊt c¶ nh÷ng c«ng nh©n ë ®©y ®Òu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng “chèng ®ì” víi b·o gi¸. C¸ch duy nhÊt ®Ó tiÕp tôc trô t¹i lµm viÖc lµ t¨ng ca vµ t¨ng ca.
 Mai cho biÕt, tr¬ l¹i c«ng ty sau khi vÒ quª ¨n tÕt, ch­a cã Chñ nhËt nµo Mai nghØ. Ngµy nµo còng ®i lµm tõ 7h30, råi lµm thªm ca tèi ®Õn 21h. B÷a c¬m tèi nÊu véi vµng, giÆt quÇn ¸o råi leo lªn gi­êng ngñ. Tr­íc ®©y, Chñ nhËt, mÊy chÞ em trong phßng cã thÓ ngñ n­íng ®Ó “tÇm bæ søc kháe”, nh­ng b©y giê ch¼ng mÊy ai yªn t©m mµ n»m. Mét ngµy Chñ nhËt t¨ng ca, nh÷ng c«ng nh©n nµy ®­îc tr¶ 300% so víi l­¬ng ngµy th­êng, tøc lµ 100 ngµn ®ång. Xu©n cßn cho biÕt: “MÊy phßng cã ng­êi nghØ h«m nay ®Òu lµ nh÷ng ng­êi lµm ca ®ªm c¶ ®Êy chÞ ¹. Chø kh«ng còng ®i lµm hÕt”. “Tr­íc ®©y, gi¸ c¶ ch­a ®¾t ®á nh­ hiÖn nay, ngµy chñ nhËt, c¶ khu trä nµy nhén nhÞp ng­êi ra, kÎ vµo, tiÕng nh¹c rén rµng. ThÕ mµ sau tÕt, Chñ nhËt nµo còng v¾ng tanh nh­ h«m nay”, chñ khu nhµ trä Vò Khóc ph©n trÇn. MÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng vÞ chñ nhµ trä nµy vÉn ph¶i th«ng b¸o: “T¨ng tiÒn nhµ. S¾p tíi nÕu nhµ n­íc t¨ng tiÒn ®iÖn th× chóng t«i còng buéc ph¶i t¨ng. BiÕt lµ khã cho c¸c ch¸u c«ng nh©n nh­ng chóng t«i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c.
Tr­êng hîp cña vî chång c«ng nh©n C«ng- T­¬i ë KCN Tr¶ng Bµng- T©y Ninh cßn nh­ chuyÖn bÞa. Mét tuÇn trßn trÞa, hai vî chång kh«ng ®­îc nh×n mÆt nhau. ChÞ T­¬i lµm ca ngµy, anh C«ng lµm ca ®ªm, ®i vÒ nh­ Ng­u Lang- Chøc N÷. 6h s¸ng chång ch­a vÒ, chÞ T­¬i ®Ó phÇn c¬m chång råi ®¹p xe ®i lµm. ChiÒu vÒ ®Õn nhµ th× chång ®· ®i lµm tõ bao giê. Ngµy Chñ nhËt anh C«ng nghØ lÊy søc th× chÞ T­¬i l¹i ®i t¨ng ca. §óng mét tuÇn, chiÒu muén ngµy Chñ nhËt hai vî chång míi thÊy mÆt nhau. Nh×n ai còng hèc h¸c v× lµm nhiÒu, ¨n l¹i thiÕu chÊt. ChÞ T­¬i cho hay: “Kh«ng lµm ca ®ªm th× anh C«ng còng ®i t¨ng ca ngµy Chñ nhËt. M×nh vµo ®©y lµ ®Ó lao ®éng kiÕm tiÒn, b©y giê gi¸ c¶ ®¾t ®á qu¸, nÕu kh«ng lµm ngµy Chñ nhËt th× kh«ng du­ d¶ ®ång nµo”.
ChÞ T­u¬i míi ®i lµm ch­a ®­îc mét n¨m, l­u¬ng 1,2 triÖu/th¸ng, anh C«ng lµm ca ®ªm, råi t¨ng ca nªn lu­¬ng kh¸ h¬n, 2 triÖu/th¸ng. Kh«ng cã b¶ng kª khai nhu­ng th¸ng nµo còng vËy, mäi kho¶n tõ tiÒn thuª nhµ, ®iÖn n­uíc, ¨n uèng cña hai vî chång tÊt tÇn tËt gãi gän vµo l­u¬ng vî. “Th¸ng nµo mµ cã ®¸m c­uíi th× th¸ng sau ph¶i bãp bông mµ bï vµo. NhÊt ®Þnh ph¶i d­u 2 triÖu göi vÒ cho «ng bµ gi÷”. Ch¼ng riªng vî chång chÞ Tu­¬i, c¶ d·y nhµ trä nµy khi ®­uîc hái ®Òu thë dµi: “NghÜ ®Õn c¶nh ë quª, mïa mµng xong ch¼ng lµm g× ra tiÒn. §Ó con c¸i l¹i cho «ng bµ tr«ng nom, vµo m·i trong nµy, TÕt còng ch¼ng d¸m vÒ. B©y giê lu¬ng kh«ng bï næi gi¸, cè g¾ng lµm hÕt n¨m nay råi còng chuån vÒ quª”.
B÷a ¨n thiÕu chÊt
B÷a c¬m cña vî chång chÞ Nhung, c«ng nh©n ë KCN Sãng ThÇn lu«n theo c«ng thøc: mét mãn mÆn vµ mét ®Üa rau luéc. C« con g¸i míi häc líp 1 th× ®u­îc ­uu tiªn cã thªm vµi con t«m kho mÆn. ChÞ Nhung kÓ: “¤ng x· m×nh lµ bé ®éi, ®ång l­u¬ng tuy kh«ng cao nh­ung còng vÉn h¬n c¸nh c«ng nh©n. Nhu­ng cã con nhá, m×nh kh«ng t¨ng ca nªn chËt vËt l¾m. Tr¨m thø tiÒn chñ yÕu tr«ng vµo ®ång lu­¬ng cña chång. L­u¬ng c«ng nh©n chØ ®ñ tiÒn thuª nhµ, ®iÖn nu­íc hµng th¸ng”. §èi víi Mai, Xu©n vµ nhiÒu c«ng nh©n ®éc th©n kh¸c, b÷a s¸ng kh«ng qu¸ 1.000®. “¡n x«i m·i còng ng¸n ®Õn cæ. Nhu­ng 1.000® ch¶ biÕt ¨n ®­îc g× kh¸c. Tr­uíc ®©y chóng em gãp tiÒn mua rau nÊu m× t«m cho ®ì xãt ruét. Nh­ung rau t¨ng gi¸, m× t«m còng t¨ng gÊp ®«i. L¹i ph¶i quay vÒ gãi x«i. Võa rÎ võa tiÖn”. Xu©n còng ch¼ng ngÇn ng¹i cho biÕt thªm: “Trong phßng, ®øa nµo ®i ¨n c­íi, cã thÓ lÊy phÇn ®­îc mãn g× th× cø lÊy. C¶i thiÖn b÷a ¨n cho c¶ phßng, l¹i tiÕt kiÖm ®­îc tiÒn ®i chî b÷a sau”.
Trong hµnh lý trë l¹i c«ng ty sau chuyÕn vÒ quª ¨n tÕt, c¶ 5 ngu­êi cïng phßng víi Xu©n vµ Mai ®Òu cã thøc ¨n kh«. Tõ tÐp, c¸, ®ç l¹c, g¹o, muèi, cñ c¶i kh« Nh÷ng g× cã thÓ mang ®i vµ cã thÓ ®Ó l©u ®­îc lµ hä gãi gÐm theo. Mai t©m sù: “NhiÒu h«m ®i  lµm vÒ mÖt qu¸, nh×n m©m c¬m l¹i ch¼ng muèn ¨n. Cø t×nh h×nh nµy, bän em ph¶i bá viÖc vÒ quª chÞ ¹. Chóng em ®­îc c«ng ty cho b÷a ¨n tr­ua. Nhu­ng gÇn ®©y thÊy phÇn c¬m cø nh­u thiªu thiÕu. Em còng ch¼ng muèn nuèt”. Qua c©u chuyÖn cña Xu©n vµ Mai th× chóng t«i hiÓu t¹i sao träng l­uîng cña c¶ 5 ng­êi cïng phßng kh«ng ai v­ît qua con sè 45kg.
ChÝnh phñ ®· cã chÝnh s¸ch hç trî n«ng d©n nghÌo vµ ngu­ d©n. ThÕ nh­ung hµng tr¨m ngµn c«ng nh©n trong c¸c KCN, KCX ®ang l©m vµo c¶nh khèn ®èn kh«ng ®­uîc nhËn mét sù c¶m th«ng, chia sÎ nµo. ThËm chÝ, nhiÒu doanh nghiÖp cßn t×m c¸ch rót tiÒn c«ng nh©n. ChÞ Vò ThÞ Lan, c«ng nh©n C«ng ty C«ng viªn c©y xanh Thµnh phè bøc xóc: “L­u¬ng c«ng nh©n míi chØ cã h¬n 800 ngµn/th¸ng. Kh«ng ®­uîc hç trî c¬m tr­a. Anh chÞ em ®Êu tranh ®ßi hç trî c¬m tr­ua, C«ng ty tÝnh thiÖt tÝnh h¬n sau ®ã chØ t¨ng tiÒn phô cÊp trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng. Tøc lµ mçi n¨m ®­îc thªm 50 ngµn tiÒn trang phôc lao ®éng. Qu¸ thÊp! Cø t×nh tr¹ng nµy th× kh«ng sèng næi!”
Băng Tâm >> 11:07 AM 4 góp ý

4 Góp ý:

vào lúc 03:10 PM | Thứ Hai, ngày 21 tháng 04, 2008, ***pippi********

maiyeuanh248em không đọc được phông chữ của chị nhưng có bão giá thì đâu cũng bão thế thôi chị ạ.họ chẳng về quê đâu,vẫn là bám trụ các khu công nghiệp thôi

vào lúc 08:24 AM | Thứ Bảy, ngày 19 tháng 04, 2008, HằngNga

chihangtrong cơn bão giá không riêng gì công nhân lao động phải lao đao, những bảo hộ của nhà nước ta đối với các nghành nghề còn chưa hợp lí đặc biệt là với người dân lao động.ngay cả lương quân đội, nói là hệ số lương cao nhưng chỉ là lương thôi chứ làm gì có lậu.còn các nghành nghề khác,ví dụ như ngân hàng,điện lực,bưu điện hệ số lương của họ chỉ bằng 1 nửa,thậm chí là 1/3 nhưng lương họ nhận thì lại gấp nhiều nhiều lần,nghịch lí là ở chỗ đó bạn à.

vào lúc 12:06 AM | Thứ Bảy, ngày 19 tháng 04, 2008, Đại Bàng Trắng

brightCông nhân khổ thế đấy Băng Tâm ạ.
Mà o Băng Tâm đang học ở HV Biên phòng với cả Trúc Hà cũng thế à?
Rất vui lại quen thêm một thím bộ đội nữa. Trông Băng Tâm có duyên lắm, sao lại tự cho là vô duyên!

vào lúc 01:27 PM | Thứ Sáu, ngày 18 tháng 04, 2008, ĐOM ĐÓM

domdom2VẬY THỬ HỎI CÔNG ĐOÀN Ở ĐÂU, HỌ LÀ NGƯỜI BẢO VỆ CHO CÔNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ MÁ THIẾT NGHĨ NÊN GIẢI TÁN CÔNG ĐÀN, VÌ GÁNH NẶNG CHO XÃ HỘI MÀ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC NÊN THÂN
VÀ NỮA, ĐẢNG Ở ĐÂU, LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THẦN THÁCH NHẤT CỦA GIAI CẤP CÔNG-NÔNG CƠ MÀ!

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về