Thế Giới Kiến Việt Nam
Hãy thưởng thức 1 Thế Giới mới

 

Thứ Năm, ngày 12 tháng 07, 2007
Hãy đến với Thiên Nhiên
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Chaøo caùc baïn thaân MeánTheo thoáng keâ cuûa caùc nhaø khoa hoïc Myõ thì gaàn nhö 20 % caùc ñoäng vaät ñang nguy cô bi tuyeät chuûng. Vaø heä sinh thaùi cuûa moâi tröôøng caøng ngaøy caøng oâ nhieãm do caùc chaát thaûi coâng nghieäp.Keøm theo caùc nguyeân nhaân ñoù vieäc phaù hoaïi thieân nhieân nhö ñoán caây röøng böøa baõi vaø saên baét thuù voâ toäi vaï seõ daãn ñeán caùc thuù röøng seõ töø töø khan hieám , caùc naïn luõ luït thieân tai seõ hoaønh haønh maïnh meõ keøm theo ñoù caùc naïn dich seõ hoaønh haønh keøm theo caùc caên beänh Ung thö do vieäc oâ nhieãm moâi tröôøng gaây ra.Vì theá Chuùng ta haõy baûo veä moâi tröôøng thaân yeâu cuûa chuùng ta ñeå laù phoåi ngaøy caøng xanh theâm, Vôùi muïc ñích ñoù caùc baïn haõy tìm hieåu thieân nhieân haõy khaùm phaù caùc ñôøi soáng xung quanh baïn maø baïn khoâng heà hay bieát. Chuùng toâi xin giôùi thieäu caùc baïn troø chôi sinh thaùi Ant World caùc baïn seõ veà cuøng thieân nhieân tìm hieåu cuoäc soáng vaø xaõ hoäi cuûa loaøi kieán beù nhoû, Vaø cuøng nhau chung tay baûo veä heä sinh thaùi töôi ñeïp naøy.

Caùc thaéc maéc troø chôi sinh thaùi Ant World  xin lieân heä

0909107466 Mr Phu

Email : antworld2007@yahoo.com.vn

Web : www.antworldvn.com

 

 
AntWorld >> 09:14 AM 1 góp ý
 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
 
Blog antworld
antworld2007@yahoo.com.vn antworld2007@yahoo.com.vn
(đã offline)
Lượt xem: 3110

antworld
Tên : AntWorld
Nơi cư ngụ : Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 24 (số lần vote: 4)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (8 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
 
Trang web của tôi
Thế giới của sự sáng tạo
Hãy đến với Thiên Nhiên
Ant World tra loi ban doc
Trò chơi Độc nhất vô nhị
 
Đường dẫn yêu thích
Thế giới của sự sáng tạo
Hãy đến với Thiên Nhiên
Ant World tra loi ban doc
Trò chơi Độc nhất vô nhị

Các bài mới cập nhật
KIến và cách làm việc
Bí Mật Về Kiến Chúa
Kiến thú nuôi thú vị
Thế giới của sự sáng tạo
Tin vui Tin vui day
Ant World
Ant World

Lưu trữ
01/06/2007 - 30/06/2007
01/07/2007 - 31/07/2007
01/08/2007 - 31/08/2007