» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Gui ban moi quen.

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Bn còn đi hc thi tôi khuyên bn nên chú tâm vào hc cho tt.Ch cn 5 năm có tm bng đi hc loi ưu là OK ri.Nếu bn có thi gian na thì xin làm bán thi gian o 1 cty nào đo ,tin lương bn đng đt nng nhé.Ch đ ly kinh nhgim thôi.Bn s hc được nhiu lm đy.Mi công ty mi ngành ngh bn làm bn li hc được mt ít kinh nghim.Sau 5 năm bn ra trường có 1 ít KN và tm bng tt .Bn đng m công ty ngay,bn tìm mt công ty nào có tiếng mt chút xin vào làm.Lúc này bn có th yêu cu mc lương nhe.Làm 1-3 năm bn hc được nhiu đio mà o trường không ai day c.Baïn cuõng caàn phaûi hoïc theâm ngoaïi ngöõ nuõa.Tieáng Anh laø thoâng duïng .Coøn ngaønh xaây döïng thì toâi thaáy Nhaät & Haøn quoác ñaàu tö vaøo VN raát nhieàu.Ngöôøi nhaät hoï laøm aên chaéc chaén vaø coù uy tín.Moãi döï aùn ñöa ra ñeàu ñaõ ñöôïc chuaån bò raát toát .Vaø möùc löông thì OK laém.Lúc đó bn có th t tin đ m công ty ri và bn cũng nên đ dành mt s tin đ làm nhé.M công ty ra nhiu th cn đến tin lm .Nếu bn có người giúp đ thì không nói ,còn không thì bao nhiêu tin cũng thy thiếu đy bn a.Càng làm nhiu càng cn nhiu tin.Theo suy nghĩ ca tôi thì khi lp nghip phi đng trên đôi chân ca mình s hay hơn nhiu.Đng tin minh làm ra nó có ý nghĩa chn vn.Và bn mi biết dùng tin như thế nào cho đúng.Làm ra tin đã khó ri xong dùng tin như thế nào còn khó hơn rt nhiu.Tuy chưa biết mt bn cũng như là hiu nhiu v bn xong tôi cm nhn bn là mt chàng trai tt.Nhng gì tôi thy tôi san se cho bn mt ít hiu biết ca mình.Chúc bn thành công .

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com