» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Dung bao gio nam lay tay toi!!!

Điểm Ngôi sao Blog: 5 (1 lượt)
| Bình chọn:

Ñöøng bao giôø naém laáy tay toâi,neáu baïn ñònh laøm traùi tim toâi tan vôõ. Ñöøng bao giôø noùi vôùi toâi lôøi maõi maõi,neáu baïn ñaõ töøng nghó ñeán chuyeän chia tay.Ñöøng bao giôø nhìn vaøo maét toâi,neáu baïn ñang noùi vôùi toâi nhöõng lôøi khoâng chaân thaät.Ñöøng bao giôø noùi caâu chôø, neáu baïn nghó baïn seõ noùi lôøi taïm bieät.Ñöøng bao giôø noùi raèng toâi la duy nhaát,neáu baïn coøn mô töôûng ñeán nhöõng ngöôøi khoâng phaûi laø toâi.Ñöøng bao giôø giam giöõ traùi tim toâi,neáu trong tay baïn khoâng caàm chìa khoaù.

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com