» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Akbuồn_ak
Akbuồn: Đời là những chuỗi ngày mong chờ, đời là bờ bến đợi người thương....
Các bạn có thể truy cập blog của Lộc với địa chỉ akbuon.good.to hoặc ngoisaoblog.com/akbuon
akbuon
Tên: Hiệp sỉ mộng mơ                Nơi cư ngụ: An khê -Gia lai, Vietnam
Danh sách bạn bè (23 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 334 (số lần vote: 65)
Trang web của tôi
Chúc mừng sinh nhật Thỏ Trắng(*-*)
Bạn thích mùa nào nhất trong harvest moon ??
Mời các bạn phá cỗ trung Thu
Thái Cực Quyền kết hợp Audition
Album A6
Tiểu thuyết mùa đông
Luôn chờ em cúp máy trước!!!!!!!
Danh ngôn tình yêu
Bông hồng tặng mẹ
Tiếng gió xôn xao- Hot clip(cực hay)
Ai sẽ là người phụ nữ thế kỷ XXI?
"Bí kíp" trở thành hot boy - hot girl
Em tôi và cô (chuyện tình buồn)
Những bàn tay vẫy, những ngọn đèn ngoan
Truyện kể toàn dấu sắc: kíu tớ với...
Thơ thất tình, mọi người tham gia chung nhá
Dowload các chương trình đồ họa ( Cập nhật mỗi ngày)
Đừng do dự trong tình yêu !(Gởi thằng bạn đang yêu)
[V-Pop]-Những cái tên :))
Chuyện ma, ai sợ thì đừng có vô đọc nhé !
Vui lên nào đừng buồn nữa:D
Hai vụ cướp nghiêm trọng ^^!
Đọc chơi cho dzui hen :D
Tấm Cám thời Audition
Luận con gà ... (cũ rồi thấy hay post lại)
Em sẽ bỏ anh cả khi rất yêu anh
Trò chuyện ngày 8*3
Tình Yêu = Love ?
Phụ Nữ Sợ Ai Nhất - Bí Ẩn Mới Khám Phá
"Forever and One "
Bầu chọn vịnh Hạ Long!!!!!!!
Tin nóng hổi!!
Tình yêu của em
ọnMotj chuyến xe
Duyên may và sự lựa chọn
Nếu bạn phải khóc
Bất ngờ gặp nhau

Các bài viết trước
Chúc mừng sinh nhật Thỏ Trắng(*-*)
Bạn thích mùa nào nhất trong harvest moon ??
Mời các bạn phá cỗ trung Thu
Thái Cực Quyền kết hợp Audition
Album A6
Tiểu thuyết mùa đông
Luôn chờ em cúp máy trước!!!!!!!

Lưu trữ
01/08/2007 - 31/08/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 08, 2007
Trò chuyện ngày 8*3
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

             Nhung loi khen chua mot phan xau xi                 

Naêm 1859, moät phuï nöõ boãng ngaõ laên ra cheát hai ngaøy sau ñeâm khieâu vuõ. Trong ñeâm naø baø ta ñöôïc ca tuøng laø ngöôøi coù taám löng ong ñeïp nhaát. Moå khaùm nghieäm töû  thi môùi hay baø ta bò daäp 3 chieác xxöông söôøn, xöông ñaâm vaøo laù gan gaây ra töû vong. Thuû phaïm laø chieác coùet thaét quaù chaët. Moät tö lieäu phöông Taây ñaõ daãn nguoàn tin ñaùng tin caäy naøy

Thì ai coøn laï gì chuyeän ñaáy, khi coâ naùng Scaclet trong Cuoàn theo chieàu gioù phaûi nghieán raêng kìm tieáng reân ñaâu ñôùn ñeå cho baø vuù maïnh tay sieát chaët eo chieác vaùy khi naøng chuaån bò ñi döï daï hoäi khieâu vuõ ôû trang traïi Möôøi hai caây soài. Khoå chöa, caùi giaù phaûi traû thaät laø khoán khoå ñeå ñöôïc caùnh ñaøn oâng khen ñeïp.

Khi ngöôøi Trung Quoác khen phuï nöõ coù goùt sen nhoû nhaén cuõng laø khi ngöôøi phuï nöõ söù hoï phaûi chòu cöïc hình trong tuïc boù chaân taøn baïo, moãi ñoâi chaân laø moät söï taøn pheá man daïi.

      Khi ngöôøi Nhaät khen ngöôøi phuï nöõ xinh ñeïp trong chieác aùo Kimoânoâ cuõng laø khi ngöôøi phuï nöõ Nhaät phaûi chòu laø hình noäm cöùng ñôø, ñau nhöùc caùc khôùp xöông gaàn nhö laø maïn tính.

Khi ngöôøi ñaøn oâng khen chieác aùo daøi Vieät cuõng laø khi raát coù theå hoï ñang thaû theâ thöôûng thöùc 2 mieáng pho maùt ôû 2 beân eo baïn, laø khi hoï ñaéc thaùng ngaâm thô :”Aùo em traéng quaù nhìn thaâu da”, hay”Trôøi Saøi Goøn anh ñi maø chôït “thaáy’’…/ Bôûi vì em maët aùo luïa Haø Ñoâng. Thaáy heát, vaø keä caùi noùng 35 ñoä trong boù cöùng cuûa xöù Hueá hay caùi laïnh 10 doä trong phong phanh cuûa trôøi Haø Noäi.

Khi giöùoi chính trò ñaøn oâng khen ngöôøi phuï nöõ “toøng phu” thì cuõng laø khi hoï vì hoï, vì muoàn giöõ gioït maùu, nguoàn gien cuûa chính hoï trong moät xaõ hoäi cha truyeàn con noái.

Khi ngöôøi ñaøn oâng khen ngöôøi phuï nöõ “tieát haïnh” choàng cheát maø vaãn “toøng töû” theo con thì cuõng laø khi hoï muoán giöõ maûnh ruoäng cuûa doøng toäc hoï khoâng cho veà tay keû khaùc, maëc cho thaân phaän nhöôøi phuï nöõ coù theå uùa taøn.

Khi hoï muoán ngöôøi phuï nöõ phaûi hoäi ñuû coâng dung ngoân haïnh, cuõng raát coù theå laø hoï baøy toû loøng ham khoâng ñaùy, muoán coù caû 4 phöông trong tay mình, muoán caû 4 muøa trong moät ngaøy, muoán caû 4 cung baäc chæ trong moät noát nhaïc, maëc cho ngöôøi phuï nöû phaûi loay hoay xay xôû haøng thieân nieân kæ trong moät coå 4 troøng.

Theá ñaáy baïn gaùi aï, trong nhöõng lôøi khen ñoâi khi coù chöùa vaøi söï thaät ñaéng cay.

Cuõng nhö khi ngöôøi ñaøn oâng khen ngöôøi phuï nöõ thaét ñaùy löng ong laø khi hoï mong muoán  moät ngöôøi kheùo chieàu choàng vaø kheùo nuoâi con . Ñuùng theá chæ coù nhöõng ngöôøi laøm nhìu vaø aên ít, thöùc khuya daäy sôùm thì môùi thaét ñaùy löng ong trong caùi xaõ hoäi khoâng coù aûeobic cuõng nhö theå duïc thaåm myõ, chaïy boä, laéc voøng…

Neân chi, baïn aï, baïn phaûi con chöøng nhöõng lôøi khen .

Ñoâi khi hoï khen mình laø nöõ tính ñeå hoï deã thoân tính caû khoâng gian vaø aâm thanh, khi baïn thu mình laïi vaø aên noùi nhoû nheï tröôùc hoï. Khen baïn dòu daøng laû ñeå baïn khoâng boäc loä trí thoâng minh hôn hoï, khoâng caõi laïi hoï vaø hoï deã daøng aùp ñaët.

Hoï khen baïn laø phaùi ñeïp ñeû baïn ñöøng laø ji hôn moät boâng hoa.Hoï khen baïn laø hoa ñeå hoï laøm ong laøm böôùm, ñaäu roài laïi ba. Hoï khen baïn laø hoa ñeå baïn laøm vai troø trang trí, ñeå baïn khoâng ôû ñòa vò cao, khoâng nhaän nhìu löông cuûa hoï. Vaø ñoâi khi, cao höùng leân, hoï coøn trònh thöôïng phaùn xeùt baïn laø höõu saé voâ höông neáu baïn lôõ khoâng hôn moät vaät trang trí.

Hoï khen vôï hoï laø moät baø noäi töôùng gioûi ñeå hoï yeân taâm moät mình tung haønh nôi bieân cngoaïi vôùi tri thöùc, söï nghieäp khoa baûng, quan tröôøng, nhaø troø con haùt…

 

Theá ñaáy! Ñöøng sung söôùng vôùi nhöõng lôøi khen ñeå bieán mình thaønh ngöôøi khaùc. Moãi baïn gaùi laø moät kho taøng cuûa chính mình. Moãi ngöôøi chæ caàn laø moät noát nhaïc cuõng ñuû laø cho giai ñieäu cuoäc soáng röïc rôõ aâm thanh. Coù nhöõng lôøi khen chöùa moät phaàn xaáu xí . Hôõi moät nöõa nhaân loaïi, haõy caûnh giaùc vôùi lôøi khen ñeå bieát ñaâu laø lôøi khen chaân thaønh

                                                                                                                                               

gởi bởi Hiệp sỉ mộng mơ @ 09:03 AM | 0 góp ý

0 góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ