» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Tư, ngày 05 tháng 03, 2008

Cho những ai muốn yêu!
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
7 sai lÇm trong t×nh yªu     
T×nh yªu l·ng m¹n kÐo dµi suèt c¶ cuéc ®êi lµ m¬ ­íc khã thùc hiÖn cña tÊt c¶ chóng ta. Song b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, mçi ng­êi trong chóng ta ®Òu tiÕp tôc theo ®uæi nã. H«n nh©n ®­îc x©y dùng trªn mét b×nh diÖn rÊt cao vÒ sù ®ßi hái vµ hoµn thiÖn, kh«ng thÓ chÞu ®ùng nh÷ng ®èi lËp mµ kh«ng kÐo theo mét t×nh c¶m nh­ thÓ sù thÊt b¹i. §Ó tr¸nh nh÷ng thÊt väng vµ c·i cä, h·y tr¸nh 7 sai lÇm sau:            
1. T¹o ra sù bã buéc. B»ng mäi c¸ch kiÓm so¸t c¸c mèi quan hÖ cña chång (vî). Mét kiÓu ®iÓn h×nh lµ b¾t chång (vî) tõ bá b¹n bÌ, cho r»ng b¹n bÌ lµ nguån gèc g©y ra c¸c bÊt æn trong gia ®×nh.
            
2. Trén lÉn mét c¸ch v« thøc gi÷a t×nh yªu vµ quyÒn lùc. Thùc ra nªn nãi "Em yªu anh" thay v× "Anh lµ cña em".
            
3. ë bªn c¹nh chång (vî) suèt 24/24 giê. §«i khi ®iÒu ®ã l¹i t¹o nªn mét sù tra tÊn, ngayc¶ nÕu ng­êi kia kh«ng nãi ra.
            
4. Lu«n chØ trÝch c¸i tÇm th­êng cña ng­êi kia.
            
5. Ngay trong tuÇn tr¨ng mËt ®· chÊt lªn ng­êi kia g¸nh nÆng cña sù nghi ngê hoÆc nh¾m m¾t lµm ng¬ tr­íc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña ng­êi m×nh yªu.
            
6. Kh«ng ngõng ®ßi hái nh÷ng b»ng chøng cña t×nh yªu, cßn m×nh th× kh«ng bao giê ®em l¹i chóng.
            
7. ThÝch tÊn c«ng, ngay c¶ khi ng­êi kia ®· hiÓu ra r»ng trong cuéc sèng vî chång kh«ng nªn cã ng­êi chiÕn th¾ng lÉn ng­êi chiÕn b¹i.
            
Ridu (ktd) >> 09:50 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 9c2007
(đã offline)
Lượt xem: 88
9c2007 Tên:
Ridu (ktd)
Nơi cư ngụ:
Đại Đồng - Thạch Thất - Hà Tây, Vietnam
Số điểm của Blog này là 0 (số lần vote: 0)


Lưu bút
KTD
  gởi lúc 22:20 05/03/2008

Bạn bè
Chưa có bạn bè !


Đường dẫn yêu thích


    Lưu trữ

    Powered by Ngoisaoblog.com