» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

5thanhcuchi
 
 
 
Thứ Ba, ngày 26 tháng 02, 2008

27-2 ngày thầy thuốc việt nam
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chuùng con muoán ñeán thaêm thaày

 

Chuùng con muoán ñeán thaêm thaày

Ngöôøi thaày ngöôøi baïn quyù thöông yeâu

Caùch moät bieån lôùn Thaùi Bình Döông

Ñoàng tieàn khoâng coù maùy bay bay veøo

Nghe lôøi thaày daën nhaén  lôøi

Ôû nhaø lo tu  ôû nhaø lo tu

Khoâng neân vaøo thaêm toâi ñoâng quaù

Nöôùc maét rôi rôi loøng xuùc caûm

Tònh taâm tu haønh lo tu haønh

Ôû taän vieät nam xa xoâi quaù

Nghe lôøi thaày daën nhôù lôøi thaày

Ôû nhaø lo tu ôû nhaø lo tu

Laïi môõ thieàn ca laïi môõ baêng giaûng

Laïi môù maùy nieäm phaät Beù Taùm

Nhö thaày keá beân con haèng ngaøy

Laïi thaáy Ñöùc Thaày nghe Ñöùc thaày

Laïi thaáy Ñieån quang thaày ban chieáu

Cho loøng thanh nheï chæ lo tu

Lo cho daân ngheøo aân phöôùc ñieån

Lo cho baïn ñaïo moät loøng tu

Nhöõng lôøi thaày noùi thaân thöông

Queâ höông aân ñieån traøn ñaày tình thöông

Roài ñôïi ñeán ngaøy Teát Voâ Vi

Möøng ngaøy sinh nhaät chuùc thoï thaày

Ñaïi Hoäi Thieàn Ca veà thaêm Cha

Naêm 2008 caùc baïn ôi ….

Laïi ñöôïc thieàn chung vui soáng tu ….

 

5 Thaønh Cuû Chi  28-2 -2008

5thanhcuchi >> 12:14 PM 1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 11:39 AM | Thứ Tư, ngày 27 tháng 02, 2008, Nô.

thanhnam62

... anh gửi thân anh bên tà áo trắng

xoa cơn đau bằng cả trái tim

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 5thanhcuchi
(đã offline)
Lượt xem: 157255
5thanhcuchi

Tên:
5thanhcuchi

Số điểm của Blog này là 6424 (số lần vote: 1127)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (1361 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nguyenhoangf
kijuto
babyheo
popcorn123
xuongthuytinh
lehieu04044
vandon
nvhla
ngockimngan
nguyentriphong

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

  Các bài viết trước

  Lưu trữ

  Lưu bút
  nvhla chúc Bác luôn vui khỏe ạ !
    gởi lúc 14:10 07/05/2008
  ngoinhahoang mot su that ma khien ho that vong .thi su that do nen duoc noi ra
    gởi lúc 10:49 05/05/2008
  tieuoctieu Chúc Anh 5 những ngày nghỉ lễ vui vẻ ,mặc dù lời chúc hơi muộn ^^
    gởi lúc 11:11 03/05/2008
  lamduong263 ™thÍcK ăN kẸo mÚt [♥] kẸo cHúp-pA-cHúp [♥] kẸo sÔcÔnA [♥] kẸo cÔ-nI-dA [♥] kẸo bÔnG [♥] kẸo aN-bEn-nI-bÊ [♥] kẸo mẠcH nHa [♥] kẸo kÉo [♥] kẸo dẺO [♥] kẸo hOàNg cUnG [♥] LoVe cAndY [♥]™ Ko Thương :♥: Ko Nhớ :♥: Ko Mơ Mộng :♥: Ko Buồn :♥: Ko Chán :♥: Lệ Ko Rơi :♥: Ko Yêu Ai Cả :♥: Lòng Băng Giá :♥: See lists
    gởi lúc 21:29 02/05/2008
  nhatran Cảm ơn bác đã ghé chơi nhà :-)
    gởi lúc 08:49 02/05/2008
  Xem tất cả

   
   
  Powered by Ngoisaoblog.com