» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Những người Bạn cũ

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008, 09:28 AM

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi tốt nghiệp mấy năm rồi tao mới gặp lại tụi mày. Tết này đã vui lại càng vui hơn khi tụi bạn chúng mình gặp nhau. Hỏng bít tụi bây có nhớ mình đã học chung và làm bạn với nhau mấy năm rồi không nhưng tao thì không wên ...

LE TRUNG HAI

lê trung hải

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Năm, ngày 21 tháng 02, 2008, 08:58 PM

Chân trong miệng

Chân trong miệng

lê trung hải

LE TRUNG HAI

lê trung hải

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
, 08:54 PM

Leâ trung haûi

LE TRUNG HAI

lê trung hải

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
, 08:41 PM
 
LE TRUNG HAI

KI NIEM THOI HOC SINH

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Năm, ngày 31 tháng 01, 2008, 07:54 PM

Thôøi gian hoïc sinh bao giô cuõng ñeïp, noù luoân ñeå laïi trong chuùng ta bieát bao kó nieäm, bieát bao chuyeän buoàn vui. Noù ñaõ ñeå laïi daáu aán ñeïp nhaát cuûa ñôøi ngöôøi, cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ ñi qua thôøi aùo traéng. Chaéc coù leõ nhöõng ai ñaõ ...

LE TRUNG HAI