Bạn thường mua sắm quần áo theo cách nào ?
  
free online polls Bạn thường mua sắm quần áo theo cách nào ?
Nghiên cứu trên mạng rồi đi mua
Mua trên các diễn đàn
Mua theo cách ăn mặc của diễn viên, ca sĩ
Đi đường thấy thích thì mua