khong con tinh yeu

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Ba, ngày 06 tháng 11, 2007

Coù ai ñoù coù taâm traïng gioáng mình luùc naøy khoâng? khi moät ngöôøi quan troïng nhaát trong ñôøi ñaõ ñi xa maõi maõi khoâng coøn ôû beân mình, mình ñaõ khoâng bieát phaûi soáng tieáp nhö theá naøo?Mình khoâng coøn bieát ñöôïc nieàm vui vaø haïnh phuùc ñoù coù phaûi cuoäc ...

muaphun >> 03:28 PM

Góp ý (0)

khong con tinh yeu

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Coù ai ñoù coù taâm traïng gioáng mình luùc naøy khoâng? khi moät ngöôøi quan troïng nhaát trong ñôøi ñaõ ñi xa maõi maõi khoâng coøn ôû beân mình, mình ñaõ khoâng bieát phaûi soáng tieáp nhö theá naøo?Mình khoâng coøn bieát ñöôïc nieàm vui vaø haïnh phuùc ñoù coù phaûi cuoäc ...

muaphun >> 03:28 PM

Góp ý (0)

Doøng suoái tuoåi thô vaø nhöõng troø nghòch nghôïm

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11, 2007

Kyû nieäm thôøi hoïc sinh thaät hoàn nhieân trong saùng, chæ coù nhöõng tieáng cöôøi vôùi nhöõng troø nghòch nghôïm cuûa thôøi hoïc sinh.Coù leõ ñoù laø khoaûng thôøi gian ñeïp nhaát trong ñôøi moãi con ngöôøi chuùng ta, sao chuùng ta khoâng daønh moät khoaûng thôøi gian trôû veà nhöõng ngaøy ngaäp traøn nieàm vui ...
muaphun >> 03:10 PM

Góp ý (0)

co chi ma phai buon

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11, 2007

minh la mot co gai rat nghich nghom va manh me, minh cu nghi co le khong bao gio minh roi nuoc mat vi chuyen tinh cam vo van do. Nhung chuyen gi den thi cung da den: minh khong biet co duoc goi la tinh yeu khong nhung minh cam nhan duoc rang minh da yeu nguoi ban ay. Bon ...
muaphun >> 02:30 PM

Góp ý (2)

thσì thσ ãu

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007

Toi duoc sinh ra o Thai Binh, noi do co nhung canh dong lua thang canh co bay, trong tam tri toi noi ay that dep. Vi con rat nho minh da phai xa que chuyen vao song o Dlat, o day phong canh tho mong dep nhu trong tranh vay, o day minh co nhung ...

muaphun >> 04:38 PM

Góp ý (1)

tai sao

Điểm Ngôi sao Blog: 4 (1 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Hai, ngày 29 tháng 10, 2007

toi khong hieu duoc minh minh nua, sao dau oc luc nao cung nghi van vo. luc nao cung trong cam giac lo so, toi so gi chu: toi so lam phien long nguoi khac, toi so danh mat niem tin o nguoi khac, toi so se lam nguoi khac dau kho va toi so phai quen di mot nguoi. ...
muaphun >> 11:54 AM

Góp ý (2)

 
Powered by Ngoisaoblog.com