Sáng thứ 6 rồi , có điều trông thấy mà " ê cõi lòng " .

01:48 PM

0 góp ý