» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

AM NHAC MANG DEN NIEM VUI

Mot Chut' Ve` Mưa

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Ba, ngày 27 tháng 05, 2008, VIẾT BỞI co be yeu am nhac

Möa cöù theá maø rôi , ñoái vôùi toâi,ñöôïc nhìn thaáy möa laø raát haïnh phuùc………

13….Caùi tuoåi maø ñöôïc meï noù goïi laø coøn “ treû con “ laém , nhöng noù vaãn ...

02:20 PM

1 góp ý

Tieng Go Giua Dem Khuya

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Ba, ngày 15 tháng 04, 2008, VIẾT BỞI co be yeu am nhac

Coác …coác….coác .Tieáng goõ ñeàu ñaën moãi buoåi tröa trôû thaønh aâm thanh quen thuoäc cuûa con heûm ngheøo.Bon treû trong heûm uøa ra tranh nhau í ôùi:-EÂ! Huû tieáu !ba toâ nhanh leân nghe maäy !-Moät toâ!Moät toâ ôû ñaây nöõa nha!-Huû tieáu ...

02:49 PM

0 góp ý

Tieng Go Giua Dem Khuya

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Hai, ngày 14 tháng 04, 2008, VIẾT BỞI co be yeu am nhac

Coác …coác….coác .Tieáng goõ ñeàu ñaën moãi buoåi tröa trôû thaønh aâm thanh quen thuoäc cuûa con heûm ngheøo.Bon treû trong heûm uøa ra tranh nhau í ôùi:-EÂ! Huû tieáu !ba toâ nhanh leân nghe maäy !-Moät toâ!Moät toâ ôû ñaây nöõa nha!-Huû tieáu !Huû tieáu ! Huû ...

09:05 PM

0 góp ý

NỤ CƯỜI CỦA THẦY

Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 04, 2008, VIẾT BỞI co be yeu am nhac

Có một con bé ngày lại ngày lầm lũi đến trường. Trong lớp học này, nó chẳng có ai thân cả. Đôi lúc nhìn lũ bạn vui đùa với nhau nó lại cảm thấy tủi thân chi lạ. Bởi nó ít nói ,lại xa ...

03:37 PM

6 góp ý

AM NHAC MANG DEN NIEM VUI

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Tư, ngày 26 tháng 12, 2007, VIẾT BỞI co be yeu am nhac

Am nhac nhu 1 thuc song cho con nguoi tu bao doi nay
Theo nghien cuu va thong ke khi con nguoi ta lam viec vat va ,sau khi nghe 1 bai hat ma minh thich thi tinh than se phan chan hon nhieu va lam viec se co ti le cao hon ...

02:47 PM

0 góp ý